معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

وظایف و اختیارات

 • اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن .
 • برنامه ریزی امور آموزشی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده، ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه .
 • تدوین آیین نامه ها، دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب .
 • توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 • برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشگاه.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب.
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شوراهای تخصصی پژوهشی دانشگاه.
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه.
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناوری در دانشگاه .
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر کلیه امور آموزشی و مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی.
 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدمات علمی بین دانشگاه و سایر مؤسسات.
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی بین المللی.

معاون آموزشی و پژوهشی